HLC: 23.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thứ Tư, ngày 14/03/2018

Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLC của Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018

3. Lý do và mục đích:

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: 26/04/2018

- Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin, địa chỉ số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:

+ Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; mức cổ tức thanh toán năm 2017; dự kiến mức cổ tức năm 2018;

- Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2017;

- Nội dung họp: + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2017;

+ Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2017 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2018;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ công theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.