Than Quang Hanh tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa
Thứ Năm, ngày 11/01/2018

Trong năm vừa qua, Công ty than Quang Hanh đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn, tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao năng lực sản xuất, trong đó có công tác đẩy mạnh cơ giới hóa.

Công ty đã triển khai thực hiện lò chợ CGH đồng bộ tại lò chợ TT6.2 và thực hiện công tác chuyển diện CGH xuống lò chợ TT7.6 đảm bảo yêu cầu KTCB, KTAT, đúng tiến độ góp phần ổn định sản lượng cho năm 2017. Kết thúc năm 2017, Công ty hoàn thành mục tiêu sản lượng khai thác bằng công nghệ CGH đạt 135.500 tấn/KH 135.000 tấn, bằng 100%  kế hoạch, chiếm trên 11% các loại hình công nghệ.

Để nâng cao tốc độ đào lò, giảm chi phí giá thành và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, Công ty thực hiện có hiệu quả công tác chống lò than bằng vì neo. Năm 2017, mét lò neo tự làm đạt 940m/KH 900m bằng 100% kế hoạch. Ngoài ra, Công ty luôn chủ động bảo dưỡng, sửa chữa máy combai để áp dụng đào lò bằng máy khi có điều kiện phù hợp (trên 200m trong năm 2017); khai thác tối đa việc áp dụng máy xúc tại các gương lò đào khi điều kiện cho phép.

Bước sang 2018, Công ty than Quang Hanh sẽ tiếp tục nghiên cứu áp dụng cơ giới hoá, bán cơ giới hoá cho các công đoạn sản xuất, các khâu vận chuyển vật tư, vật liệu, các khâu phụ trợ có thể áp dụng được để tiết kiệm lao động cho sản xuất chính. Tích cực chuẩn bị diện cho các loại hình công nghệ: cơ giới hóa, giá ZRY, giàn mềm… phù hợp với điều kiện của từng vỉa than, nhằm tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao mức độ an toàn, tiết kiệm tài nguyên. Đặc biệt là việc hoàn thiện sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ, đảm bảo công suất lò chợ CGH tăng tối thiểu 10%/năm. Đồng thời, vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống vận chuyển người qua giếng nghiêng; mở rộng phạm vi hoạt động của song loan chở người (kể cả với lò bằng), tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh đầu tư các thiết bị vận chuyển công nhân trong lò, vận chuyển vận liệu trong lò để giảm thời gian đi lại, nâng cao hiệu suất sử dụng thời gian vào các công việc chính, đồng thời giảm sức lao động cho công nhân.