Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn - Kỳ họp thứ 11
Thứ Năm, ngày 11/01/2018

Sáng 11/1/2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn - Kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá các mặt công tác quý IV/2017 và thông qua một số Dự thảo quan trọng. Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Trong quý IV, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức triển khai tốt chương trình công tác của Đảng ủy đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã có nhiều cố gắng, phát huy cao độ trách nhiệm cá nhân trên cương vị được giao; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình được phân công phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả đạt được của Đảng bộ trong quý IV/2017. Trong đó, đã thực hiện một số chương trình công tác lớn như: Đã ban hành các văn bản theo kết luận của Ban Chấp hành tại kỳ họp thứ 10 và Chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy; đã xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ theo Chương trình công tác của Đảng ủy Tập đoàn năm 2017; bên cạnh đó, công tác tổ chức và công tác nghiệp vụ cũng đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bàn luận và thông qua các Dự thảo: (1) Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; (2) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; (3) Chương trình công tác năm 2018; (4) Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn năm 2017.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Từ tình hình thực tế trên, đồng chí Bí thư - Chủ tịch HĐTV yêu cầu trong năm 2018, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 đi đôi với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giữ vững sự tăng trưởng bền vững của TKV. Điều hành sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường, đa dạng hóa thị trường, sẵn sàng đáp ứng tối đa khi nhu cầu thị trường tăng lên. Đẩy mạnh áp dụng KHCN, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường; tiếp tục cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu các chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao hơn năm 2017. Bên cạnh  đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, triển khai Đề án tái cơ cấu, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện kỷ luật điều hành. Đẩy mạnh phân cấp và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là vai trò của Bí thư, Giám đốc đơn vị.