Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ Ba, ngày 13/03/2018

Năm 2018 được Đảng ủy Tập đoàn chọn là năm "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Trung tâm Cấp cứu mỏ - TKV.

Theo đó, ngay từ đầu năm Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch số 815/KH-ĐU ngày 5/1/2018 triển khai tới các chi, đảng bộ cơ sở đảng trực thuộc và lấy năm 2018 là năm học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo kế hoạch, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc triển khai học tập sâu rộng chuyên đề, tập trung vào các nội dung như: Tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể; giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng các quy định về đạo đức, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong các doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát v.v.

Ngoài ra, Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ rõ, trong quá trình học tập, triển khai chuyên đề, các chi, đảng ủy cơ sở cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương cho cán bộ, đảng viên và phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, trọng dụng người tài, năng động, sáng tạo cho người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể v.v...