Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018
Thứ Năm, ngày 11/01/2018

LTS: Ngày 11/01/2018, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018”. Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam xin đăng toàn văn Nghị quyết như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2018, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng hơn năm 2017 nhưng dự báo không đồng đều và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ có tác động toàn diện, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nước ta.

Trong nước, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Chính phủ xác định phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” với các trọng tâm chỉ đạo điều hành là:

- Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

- Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Đối với TKV có những thuận lợi: đội ngũ công nhân, cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kế thừa và phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ. Các chương trình thực hiện trong những năm qua, nhất là trong năm 2017 về đẩy mạnh sử dụng công nghệ mới, CGH, TĐH, THH vào SXKD và quản lý, tái cơ cấu lực lượng lao động, sắp xếp lại hệ thống quản lý của các đơn vị thành viên... đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc. Việc nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017 của toàn Tập đoàn TKV là niềm phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động tin tưởng vào sự phát triển ổn định của Tập đoàn, tạo động lực tinh thần to lớn để bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, với quyết tâm cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tuy nhiên trong năm 2018, TKV tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu và xa hơn, các loại thuế, phí còn cao làm giá thành sản xuất than tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Năm 2018 là năm đến chu kỳ trả nợ vay vốn đầu tư rất lớn. Trong khi đó, công tác tiêu thụ than gặp khó khăn do có nhiều thành phần kinh tế được cấp phép tiêu thụ than vào các hộ trọng điểm. Một số thay đổi về chính sách đối với sản xuất kinh doanh than có thể sẽ làm cho công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, quản lý sản xuất, kinh doanh than phát sinh những khó khăn mới đòi hỏi phải tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả. Công tác tuyển dụng và các chế độ chính sách cho người lao động cần phải được quan tâm nhiều hơn với các giải pháp đồng bộ.

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Từ tình hình thực tế trên, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 đi đôi với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giữ vững sự tăng trưởng bền vững của TKV. Điều hành sản xuất phù hợp nhu cầu của thị trường, đa dạng hóa thị trường, sẵn sàng đáp ứng tối đa khi nhu cầu thị trường tăng lên. Đẩy mạnh áp dụng KHCN, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong LĐSX, an toàn môi trường; tiếp tục cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu các chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao hơn năm 2017.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, triển khai Đề án tái cơ cấu, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện kỷ luật điều hành. Đẩy mạnh phân cấp và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng nhất là vai trò và trách nhiệm của Bí thư, Giám đốc đơn vị.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Chỉ tiêu tổng hợp:

- Tổng doanh thu 113,8 ngàn tỷ đồng (trong đó: than 56,29 ngàn tỷ đồng; khoáng sản 16,47 ngàn tỷ đồng; điện 12,23 ngàn tỷ đồng; cơ khí 2,26 ngàn tỷ đồng; VLNCN 4,38 ngàn tỷ đồng; SXKD khác 22,147 ngàn tỷ đồng).

- Lợi nhuận: 2.000 tỷ đồng, phấn đấu ở mức cao hơn.

- Nộp ngân sách nhà nước: 13,6 ngàn tỷ đồng.

- Đầu tư XDCB: 16,677 ngàn tỷ đồng.

- Năng suất lao động: theo giá trị (doanh thu trừ chi phí chưa tính lương) tăng 7,2% so với năm 2017; riêng sản xuất than tính theo sản lượng tăng 7% so với năm 2017.

- Tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn: 9,8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó: sản xuất than 10,4 triệu đồng/người/tháng (công nhân trực tiếp làm việc tại gương (khai thác, đào lò) tăng tối thiểu 5% so với với quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/2/2017 và phấn đấu đạt ở mức cao hơn); ngành nghề còn lại, tiền lương gắn với tốc độ tăng NSLĐ và cơ cấu lại lao động.

2.2. Chỉ tiêu sản lượng:

- Than nguyên khai sản xuất 35,36 triệu tấn, trong đó: lộ thiên 12,96 triệu tấn; hầm lò 22,2 triệu tấn (trong đó bằng công nghệ CGH đồng bộ là 14,5%), than thuê thầu 182 ngàn tấn. Than sạch sản xuất 32,9 triệu tấn. Tiêu thụ từ than sản xuất trong nước 36 triệu tấn (trong nước 34,1 triệu tấn, xuất khẩu 1,9 triệu tấn); nhập khẩu than dự kiến 500 ngàn tấn. Tồn kho than đến 31/12/2018 là 8,0 triệu tấn. Bóc xúc đất đá 137,3 triệu m3. Mét lò đào mới 226,2km (lò XDCB 14,17km; lò CBSX 212 km).

- Khoáng sản: thiếc thỏi 300 tấn, kẽm thỏi 11.000 tấn, tinh quặng đồng 73.240 tấn, đồng tấm 12.000 tấn, quặng sắt 173.970 tấn, phôi thép 190.000 tấn, vàng 585 kg, bạc 470 kg, alumina 1.230.000 tấn (trong đó: Lâm Đồng 650.000 tấn, Đăk Nông 580.000 tấn).

- Điện: 9,35  tỷ kWh.

- Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất 61 ngàn tấn, cung ứng 97 ngàn tấn; amon nitrat 140 ngàn tấn.

- Các lĩnh vực SXKD khác: đảm bảo tăng trưởng và hiệu quả.

3. Công tác xây dựng Đảng

Kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở sau tái cơ cấu; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TKV nhiệm kỳ 2018 - 2023.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu TKV

Tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCHTW Đảng khóa XII của Đảng ủy Tập đoàn (số 24-CTr/ĐU, ngày 18/8/2017) với trọng tâm là:

- Thành lập Ban chỉ đạo, các tổ công tác, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực Đề án tái cơ cấu.

- Lập phương án xử lý đất đai, xử lý các tồn tại về tài chính, xây dựng phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn (TKV) để trình duyệt. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để xác định giá trị doanh nghiệp TKV thời điểm 0h ngày 01/7/2019, chuẩn bị cho xây dựng phương án cổ phần hóa TKV vào cuối năm 2019.

- Sắp xếp lại các đơn vị theo Đề án tái cơ cấu được duyệt, đảm bảo ổn định tư tưởng CBCNVC và người lao động, ổn định việc làm, không để xảy ra điểm nóng.

- Tiếp tục tìm các biện pháp để thoái bớt phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Khoáng sản, Tổng công ty CNM Việt Bắc và một số đơn vị khác theo kế hoạch đã đề ra.

- Tiếp tục tái cơ cấu lực lượng lao động, nhất là khối quản lý, phụ trợ, phục vụ, gắn với đẩy mạnh sử dụng công nghệ mới, CGH, TĐH, THH.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Tập trung đổi mới tư duy theo cơ chế thị trường trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế khoán, quản trị chi phí, giá thành. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản trị nội bộ theo hướng hiện đại, hiệu quả.

- Công tác an toàn lao động: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của các đoàn thể quần chúng nhằm đảm bảo an toàn trong LĐSX, phấn đấu giảm số vụ TNLĐ và số người chết do TNLĐ so với năm 2017. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai mưa bão và đảm bảo an toàn môi trường.

- Công nghiệp than: Tập trung chỉ đạo tăng trưởng về chất lượng (than chất lượng cao). Chủ động cân đối sản xuất, tiêu thụ phù hợp với diễn biến thị trường, chủ động trong việc cung cấp đủ than cho các hộ điện và các hộ chính trong nước TKV đã ký hợp đồng. Có phương án sản xuất để đáp ứng nhu cầu than nếu thị trường tăng lên. Tăng cường quản lý tài nguyên, quản lý các chỉ tiêu công nghệ, phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất than trong khai thác ít nhất 5% so với năm 2017; có các giải pháp khai thác, chế biến, pha trộn để nâng cao chất lượng, hạ giá thành. Hoàn thiện công tác quản lý tiêu thụ theo hướng chuyên môn hóa các khâu trong sản xuất, vận chuyển, kho bến, tiêu thụ than; có cơ chế khuyến khích nhằm đẩy mạnh tiêu thụ đạt hiệu quả. Đẩy mạnh tiêu thụ nhất là tiêu thụ than cho khu vực Miền Tây.

- Công nghiệp khoáng sản: Tập trung chỉ đạo tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Nâng cao tỷ lệ thực thu, tích cực áp dụng công nghệ vào xử lý chất thải để thu hồi triệt để tài nguyên. Đưa dự án Tân Rai vượt công suất thiết kế, dự án Nhân Cơ đạt 100% công suất thiết kế. Tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai dự án Sắt Thạch Khê; đẩy mạnh tiến độ các dự án: đồng Tả Phời, mở rộng đồng Sin Quyền, mở rộng luyện đồng Lào Cai.

- Công nghiệp điện: Tập trung chỉ đạo vận hành ổn định 07 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 1.735 MW. Nghiên cứu đổi mới một số thiết bị để đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng hệ thống vận hành tự động trong các nhà máy để giảm lao động. Kiểm soát tốt chất lượng than đầu vào, nâng cao hiệu suất vận hành. Tham gia thị trường điện cạnh tranh một cách chuyên nghiệp, hiệu quả; hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và cơ chế quản lý, điều hành của Tổng công ty đối với các nhà máy; nghiên cứu phương án thải xỉ, sản xuất vật liệu từ tro xỉ.

- Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất và cung ứng thuốc nổ đáp ứng yêu cầu sản xuất theo kế hoạch tiến độ, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng dịch vụ nổ mìn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Amon nitrat.

- Công nghiệp cơ khí, dịch vụ: Tích cực chuyển hướng sang chế tạo thiết bị mỏ. Tăng cường hợp tác trong nước, ngoài nước và liên kết giữa các công ty cơ khí, tư vấn trong TKV làm tổng thầu thi công các công trình cơ khí, trước hết là các công trình của Tập đoàn. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Các đơn vị trong TKV phối hợp, ưu tiên sử dụng sản phẩm cơ khí nội bộ với chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh” theo đúng quy định của pháp luật.   

- Công tác quản trị doanh nghiệp: (i) Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý (cơ chế khoán quản trị chi phí , cơ chế tiêu thụ sản phẩm, cơ chế quản lý vật tư …) nhằm tạo điều kiện để tiêu thụ tối đa sản sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Tăng quyền chủ động cho các công ty con, đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị và toàn tổ hợp. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với Điều lệ mới của Tập đoàn, mô hình tổ chức các đơn vị của Tập đoàn sau tái cơ cấu, cơ chế điều hành quản trị nội bộ và phù hợp với cơ chế chính sách của pháp luật hiện hành; Phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành các quy định nội bộ. (ii) Về giá thành sản phẩm phấn đấu giảm từ 1-2% so với năm 2017 sau khi đã loại trừ các yếu tố khách quan, thuế phí, điều kiện khai thác. (iii) Tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác mua sắm vật tư, thiết bị, nhất là các vật tư chiến lược. Đảm bảo tỷ lệ tồn kho vật tư phù hợp để tiết kiệm chi phí nhưng không gây ách tắc SXKD. (iv) Thực hiện tốt công tác thăm dò, tổng hợp đánh giá tài nguyên và xây dựng cơ sở trữ lượng tài nguyên tin cậy phục vụ sản xuất, đầu tư đạt hiệu quả. (v) Thực hiện tốt việc quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động SXKD than.

- Công tác quản trị tài chính: Tập đoàn trực tiếp thu xếp vốn vay tập trung; các chi nhánh căn cứ kế hoạch SXKD năm cân đối kế hoạch thu-chi hàng tuần, tháng báo cáo Tập đoàn để cấp nguồn chi trả. Xây dựng mô hình tài chính dài hạn, huy động và sử dụng vốn cho các dự án theo kế hoạch, đúng mục đích, điều hành đảm bảo an toàn tài chính. Mở rộng hình thức thanh toán qua bù trừ công nợ nội bộ, giảm luân chuyển qua ngân hàng, tái cấu trúc các khoản vay. Siết chặt quản lý thu nợ, dự trữ vật tư hợp lý, giảm dư nợ vay ngắn hạn. Thực hiện nghiêm các quy định quản lý nợ theo các quy định của Nhà nước và TKV. Tiếp tục tăng vốn điều lệ ở một số đơn vị để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất đồng thời có các biện pháp quản lý, điều hành tài chính, dòng tiền để giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu.

- Công tác quản lý LĐTL, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Điều chỉnh cơ cấu lao động để tăng lao động công nghệ, giảm lao động quản lý và lao động phục vụ. Kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng lao động nhưng phải linh hoạt, không để thiếu lao động. Tăng cường đào tạo lại và điều chuyển lao động trong nội bộ Tập đoàn khi thực hiện tái cơ cấu tổ chức một số đơn vị.

Tiếp tục triển khai việc tiết giảm lao động để thực hiện mục tiêu tổng số lao động đến năm 2020 của toàn Tập đoàn thấp hơn 100.000 người. Các công ty con, đơn vị trực thuộc phải quyết liệt triển khai sắp xếp lại tổ chức các phòng ban, phân xưởng và giải quyết lao động dôi dư theo Đề án tái cơ cấu đơn vị được Tập đoàn phê duyệt. Tổng kết, đánh giá việc thí điểm để triển khai rộng rãi trong toàn Tập đoàn việc thuê ngoài cung cấp dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại và các công việc phục vụ khác như bảo vệ, vệ sinh công nghiệp. Rà soát, cắt giảm các báo cáo định kỳ không cần thiết, các chương trình kiểm tra chồng chéo, các hoạt động văn nghệ - thể thao không phục vụ số đông người lao động, nhằm tăng thời gian lao động hữu ích, từ đó tiết giảm lao động có hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý quỹ tiền lương ở các công ty và công tác trả lương cấp phân xưởng, trong đó mọi trường hợp vi phạm như gửi lương, thưởng đều phải xử lý ở mức độ nghiêm khắc nhất. Hướng dẫn cơ chế khoán chi phí hoạt động chung cho các phân xưởng.

Đổi mới công tác đào tạo thợ lò theo hướng giảm thời gian học, điều chỉnh lại thời lượng học lý thuyết và thực hành, thực hiện đào tạo 2 giai đoạn, đào tạo theo địa chỉ cuối cùng. Tiếp tục áp dụng các chế độ khuyến khích, động viên về thu nhập, nghiên cứu chế độ mua bảo hiểm thân thể gắn với thâm niên làm việc. Phối hợp triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho gia đình công nhân theo chương trình của Tổng liên đoàn LĐVN.

Đẩy mạnh đào tạo chuyên gia về khoa học và công nghệ ở nước ngoài sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình cơ giới hoá, tự động hoá của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

- Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm: (i) Tập trung lãnh đạo công tác thị trường để đáp ứng nhu cầu than, alumin, các sản phẩm khoáng sản, hoá chất… cho các khách hàng theo các hợp đồng đã ký kết, tiếp tục đổi mới công tác tiêu thụ than theo hướng Công ty mẹ trực tiếp kiểm soát dòng than đến hộ tiêu thụ lớn như các nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, nhà máy phân bón ... (ii) Báo cáo Bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu than dài hạn không phụ thuộc vào hạn ngạch, để tiến tới thị trường hoá việc cung cấp than theo đó TKV chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp than và chịu trách nhiệm cho các hộ tiêu thụ theo hợp đồng đã ký kết. (iii) Đối với các sản phẩm khoáng sản tiếp tục chính sách đa dạng hoá thị trường và khách hàng, kết hợp tiêu thụ theo các hợp đồng dài hạn và hợp đồng chuyến nhằm đảm bảo việc tiêu thụ ổn định, an toàn trong giao hàng và bám sát được diễn biến giá trên thị trường. (iv) Tăng cường chào bán, mở rộng cung cấp sản phẩm vào các thị trường mới, khách hàng mới để tối đa hoá giá bán.

3. Tăng cường quản lý đầu tư, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong SXKD và quản lý

Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư, áp dụng KHCN theo định hướng CGH, TĐH, THH giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn với các nội dung trọng điểm như sau:

- Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đầu tư đảm bảo các dự án đầu tư có hiệu quả. Chỉ thực hiện các dự án đầu tư có trong quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các công trình nghiên cứu khoa học đặc biệt là CGH, TĐH, THH nhằm tạo ra sản phẩm có hàm lượng KH&CN cao, đảm bảo chuyển biến cơ bản về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế ở các công ty con, đơn vị trực thuộc và toàn Tập đoàn; tập trung nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, hiện đại có mức độ CGH, TĐH, THH cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh CGH đồng bộ trong khai thác mỏ hầm lò, tiến tới nâng tỷ lệ khai thác hầm lò bằng công nghệ CGH đồng bộ lên 20% tổng sản lượng than hầm lò vào năm 2020. Triển khai áp dụng rộng rãi công nghệ CGH kết hợp dàn chống loại nhẹ và giá khung; đồng bộ hoá khâu khoan, bốc xúc, vận tải. Đẩy mạnh sử dụng các loại hình chống neo trong đào lò (neo BTCT, CDCT, neo cáp, neo hỗn hợp), phấn đấu tăng tỷ trọng mét lò chống neo năm 2018 đạt trên 11,5%  trên tổng mét lò đào mới. Nâng cao công suất lò chợ để từng bước giảm số đầu lò chợ.

- Đối với mỏ lộ thiên, đẩy mạnh sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn, công nghệ vận tải liên hợp ôtô - băng tải; nghiên cứu triển khai các hệ thống điều khiển tự động tổ hợp vận tải mỏ; đánh giá hiệu quả việc áp dụng phương tiện vận tải đất đá bằng động cơ điện - diezel; triển khai áp dụng đồng bộ các hệ thống cấp phát quản lý nhiên liệu tự động và các hệ thống GPS tích hợp giám sát quản lý nhiên liệu tự động.

- Thực hiện áp dụng THH, TĐH tối đa các công đoạn trong các nhà máy tuyển than, chế biến khoáng sản, nhiệt điện, xi măng, hoá chất mỏ, các mỏ khai thác than hầm lò, lộ thiên trong đó trọng tâm năm 2018 là thực hiện chương trình hành động số 188/CTr-TKV, ngày 22/9/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc tập trung đẩy mạnh ứng dụng về THH, TĐH vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của TKV giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030 theo định hướng: (i) Xây dựng trung tâm dữ liệu điều hành hiện đại tại TTĐHSX TKV, cơ quan điều hành và trụ sở các đơn vị thành viên; xây dựng hạ tầng truyền dẫn về công nghệ thông tin và tự động hoá tích hợp, đồng bộ và hiện đại; chuyển đổi mô hình số hoá và cập nhật nền quản trị thông minh, đáp ứng hội nhập và xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Ưu tiên các dịch vụ xã hội hoá cung cấp và cho thuê hạ tầng công nghệ thông tin. (ii) Chuẩn hoá, đồng bộ các ứng dụng phần mềm cơ bản để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: Hệ thống quản lý công văn, văn bản (Portal) hợp nhất; Hệ thống quản lý kho/thiết bị vật tư, hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống quản lý dự án đầu tư/quỹ; Phần mềm kế toán hợp nhất; Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành địa chất, trắc địa, giám sát lưu chuyển than... (iii) Các đơn vị từng bước nghiên cứu áp dụng TĐH tiến tới điều khiển và giám sát từ xa tại phòng điều khiển tập trung ở một số dây chuyền sản xuất chính mọi lúc mọi nơi qua Internet; đến năm 2020, xây dựng được các trạm vận hành không người trực (trạm quạt, trạm điện, trạm bơm, trạm nén khí, cửa gió...) nhằm giảm nhân công lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động và giảm chi phí giá thành sản phẩm... (iv) Tăng cường tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT, TĐH; có cơ chế khuyến khích thúc đẩy và thu hút và giữ chân các cán bộ, nguồn nhân lực này.

4. Công tác xây dựng Đảng

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, CNVC và NLĐ; lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền hình và mạng xã hội về hình ảnh và hoạt động của TKV. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng để tuyên truyền cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

- Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thống nhất quản lý cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tại các đơn vị trong Tập đoàn; nâng cao năng lực, hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không có tổ chức đảng yếu kém; trên 95% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên đạt 5%/năm.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU, ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về “nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp ủy chi bộ giai đoạn 2017 - 2020”; Chương trình số 14-CTr/ĐU, ngày 19/01/2017 của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đề cao vai trò trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn và các đoàn thể; cương quyết đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, thái độ thờ ơ, vô cảm.

- Kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối”.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng và luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, điều hành giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm túc Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đặc biệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Cơ quan chuyên môn, Công đoàn, đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh các cấp trong TKV phối hợp trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. Công đoàn TKV chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội các cấp trong TKV và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TKV nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy Tập đoàn với Đảng ủy Than Quảng Ninh và đảng ủy các địa phương (nơi Tập đoàn có đơn vị SXKD) trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tái cơ cấu, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trực tiếp giữa các chi, đảng uỷ cơ sở với các cấp ủy và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Chủ động báo cáo những khó khăn vướng mắc để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành TW, Đảng ủy Khối DNTW; sự phối hợp giúp đỡ cùng đồng hành phát triển của các địa phương, đối tác bạn hàng qua đó đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sự phát triển bền vững của TKV.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người được giao quản lý phần vốn của Tập đoàn tại đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy Tập đoàn. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giải quyết kịp thời, minh bạch các đơn thư, xử lý nghiêm các vi phạm đồng thời ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

- Tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và người đứng đầu trong thực hiện các quy chế, quy định, chỉ đạo của Tập đoàn về sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác cán bộ, tái cơ cấu và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; việc quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 Khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn.

- Tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hiệu quả của các dự án đầu tư; mua sắm vật tư, thiết bị; việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp.

6. Về công tác chuẩn bị cho đón Tết cổ truyền Mậu Tuất (2018)

Các cấp ủy Đảng lãnh đạo đơn vị chăm lo cho CBCNVC và người lao động đón Tết vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm, trong đó:

- Mức thưởng tết và các khoản phân phối lại không thấp hơn Tết Đinh Dậu (2017). Quan tâm chính sách đưa, đón người lao động về nghỉ Tết phù hợp điều kiện của đơn vị.

- Chăm lo chính sách cho người lao động và những bộ phận phải thực hiện nhiệm vụ trong dịp nghỉ Tết; động viên những gia đình công nhân tiêu biểu, gia đình khó khăn, gia đình có người bị tai nạn lao động.

- Tăng cường công tác bảo vệ sản phẩm, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông nhất là trong dịp Tết.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo sản xuất tốt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương “về việc tổ chức Tết năm 2018”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì và phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh, các tổ chức Đảng cấp trên cơ sở có liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết, triển khai trong toàn Tập đoàn.

- Công đoàn TKV, Đoàn thanh niên Than Quảng Ninh và Đoàn thanh niên Cơ quan TKV căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết này; tổ chức động viên đoàn viên, hội viên, CNVC và người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018.

- Các công ty con, đơn vị trực thuộc căn cứ vào chỉ đạo của Tập đoàn, xây dựng nghị quyết của chi, đảng bộ cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này tại đơn vị. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị về Đảng ủy Tập đoàn (qua Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn).

- Các Ban xây dựng Đảng và UBKT Đảng ủy Tập đoàn, các Ban chuyên môn của TKV căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì, phối hợp với Ban KH và các Ban có liên quan tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo định kỳ./.